CARIN Co.Ltd
  Máy xúc đào loại trung bình  
Máy xúc đào Sumitomo SH210-6

 

Model: SH210-6 / SH210LC-6

Công suất : 117.3 kW

Trọng lượng :

SH210-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 20,800~21,400 kg

SH210LC-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 21,200~21,900 kg

Gầu xúc (ISO/SAE/PCSA) : 0.8~1.0 m3

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH240-5

 

Model: SH240-5 

Công suất : 132 kW

Trọng lượng :

SH240-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24,400~25,000 kg

Gầu xúc (ISO/SAE/PCSA) : 0.8~1.3 m3

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH330/350-5

 

Model:   SH330-5 / SH350HD-5

Công suất : 202 kW

Trọng lượng :

SH330-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 33,400~34,100 kg

SH330LC-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 34,000~34,800 kg

SH350HD-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35,600~36,300 kg

SH350LHD-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 36,100~36,900 kg

Gầu xúc (ISO) : 1,15~1,8 m3

 

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH330/350-6

 

Model:   SH330(LC)-6 / SH350HD(LHD)-6

Công suất : 198 kW

Trọng lượng :

SH330-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 34,100~34,900 kg

SH330LC-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 34,700~35,500 kg

SH350HD-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 36,200~36,900 kg

SH350LHD-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 36,700~37,600 kg

Gầu xúc (ISO) : 1,4~1,8 m3

 

 

» Chi tiết...
Trang: