CARIN Co.Ltd
  Máy xúc đào loại lớn  
Máy xúc đào Sumitomo SH460HD-5

 

Model:  SH460HD-5 / SH480LHD-5

Công suất : 270 kW

Trọng lượng :

SH460HD-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 45,900~46,600 kg

SH480LHD-5 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 46,700~47,400 kg

Gầu xúc (ISO) : 1.8~3.0 m3

 

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH470HD-6

 

Model:  SH470HD-6 / SH490LHD-6 / SH510LHD-6

Công suất : 270 kW

Trọng lượng :

SH470HD-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 48,000~48,600 kg

SH490LHD-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 48,800~50,200 kg

SH510LHD-6 ∙∙∙∙∙∙∙∙ 49,900~50,600 kg

SH490LHD-6 MASS ∙∙∙∙∙∙∙∙ 49,200~50,600 kg 

SH510LHD-6 MASS ∙∙∙∙∙∙∙∙ 51,400~52,100 kg 

Gầu xúc (ISO) : 2,0~3,0 m3

 

 

» Chi tiết...
Máy xúc đào Sumitomo SH700 / SH800

 

Model:  SH700LHD-3B / SH800LHD-3B

Công suất :

SH700LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 345 kW

SH800LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 397 kW

Trọng lượng :

SH700LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 68,100~68,900 kg

SH800LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 80,000~80,900 kg

Gầu xúc (ISO/SAE/PCSA) :

SH700LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2.9~4.0 m3

SH800LHD-3B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2.4~4.1 m3

 
» Chi tiết...
Trang: